ایزوتوپ

صفحه11تا 19 شیمی دوم نوشته شده توسط پور محبی منطقه(تخت جلگه)

آتش بازی وکشف ساختار اتم

چرا وسایل آتش بازی رنگارنگ اند؟

 

آتش بازی

تقریباً در تمام کشورهای جهان در جشن‏ها و اعیاد ملی و مذهبی از وسایل آتش‏بازی استفاده می‏شود. آنها پس از اشتعال، منفجر می‏شوند و آبشاری از رنگ‏های مختلف به وجود می‏آورند. آیا می‏دانید چرا وسایل آتش‏بازی این چنین رنگارنگ‏اند؟

آتش بازی

وسایل آتش‏بازی از مخلوط کردن نیترات پتاسیم، گوگرد، زغال سنگ و نمک‏های برخی از فلزات تهیه می‏شوند. برای آنکه وسایل آتش‏بازی را به رنگ‏های مختلف در آورند، به آنها نمک‏های فلزاتی چون باریم، منیزیم، سدیم و استرونسیم می‏افزایند.

آتش بازی

برای این منظور این مواد را با کلرات پتاسیم مخلوط می‏کنند. نمک‏های باریم، رنگ سبز و سولفات استرونسیم، رنگ آبی آسمانی ایجاد می‏کنند. کربنات استرونسیم باعث ایجاد رنگ زرد می‏شود، در حالی که نیترات استرونسیم رنگ قرمز به وجود می‏آورد.

آتش بازی

نمک‏های سدیم، رنگ زرد و نمک‏های مس رنگ آبی پدید می‏آورند پودر آلومینیم نیز باعث ایجاد باران نقره‏ای می‏شود. وقتی وسایلآتش بازی منفجر می‏شوند، این نمک‏ها می‏سوزند و رنگ‏های مختلفی فوران می‏کنند. به این ترتیب منظره‏ای جالب و زیبا پدید می‏آید.

آتش بازی

وسایل آتش‏بازی نخستین بار در چین تولید شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. صدها سال بعد، مردم اروپا، عربستان و یونان نیز طرز تهیه وسایل آتش‏بازی را آموختند و از آن استفاده کردند

 

توليد رنگهاي متفاوت در هنگام آتش بازي:


در آزمايش شعله هنگاميكه مثلاً تركيب مس دار داشته باشيم، رنگ آبي شعله به سبزي

 

مي گرايد. و اگر در لوله پرتوي كاتدي گاز هيدروژن باشد به رنگ صورتي در مي آيد.


اين سؤال در ذهن به وجود مي آيد كه اين رنگها چگونه توليد مي شود و مربوط به چيست؟

 

اگر رنگ توليد شده از ملتهب شدن گاز هيدروژن در لوله پرتوي كاتدي به وسيله منشور

 

تجزيه كنيم و آن را بر روي آشكارساز (فيلم عكاسي) ظاهر كنيم، مي بينيم كه يك الگو

 

ظاهر مي شود. اين الگوي انرژي منحصر به فرد را طيف مي گويند. به نور نشر شده از

 

اتم هاي ملتهب كه مورد تجزيه قرار مي گيرند (به وسيله منشور) طيف نشري خطي مي گويند.طيف:


1ـ پيوسته:مثل طيف نوري سفيد كه از منشور گذرانده شود، كه تمام طول موج هاي نور مريي را دارد، به طوريكه نوار رنگي با كناره ي نوار مجاور در هم مي آميزد.


2ـ ناپيوسته (گسسته): يا خطي ـ نواري (طيف عناصر) به حالت ملتهب (برانگيخته)


مجموعه از بعضي طول موج ها را دارد.طيف:


1- جذبي: خطهاي تاريك در زمينه ي روشن معرف طول موجهاي جذب شده هستند.


2- نشري: (گسيلي): خطهاي روشن در زمينه ي تاريك معرف طول موج هاي گسيلي هستند.


· با گذراندن طيف جذبي و نشري يك عنصر بر روي هم يك طيف پيوسته بوجود مي آيد.


در طيف نشري و طيف جذبي هر عنصر فقط طول موجهاي معيني وجود دارد (نه همه ي

 

طول موج ها، خطهاي معين و مشخص و ثابت چه در زمينه ي روشن و چه در زمينه ي تاريك)

· اتم هر عنصر همان طول موجهايي را از نور سفيد (طيف پيوسته) جذب مي كند، كه

 

اگر به اندازه كافي گرم شود همان طول موج ها را تابش و نشر مي كند.


· هر خط در طيف؛ مربوط به يك طول موج با انرژي مشخص و ثابت است.


· طول موج مربوط به هر خط جذبي برابر؛ طول موج از طيف نشري همان عنصر است.


(طيف پيوسته)              نور سفيد تمام طول موج ها را دارد

 

(طيف نشري خطي) بعضي از طول موج ها را دارد. (در زمينه سياه )

طيف جذبي  بعضي از طول موج ها را ندارد. (در زمينه روشن)


كشف رابطه ميان طيف (الگوي ثابت انرژي) با ساختار اتم:


وجود يك ارتباط معني دار ميان الگوي ثابت و مشخص و معين انرژي (يعني همان طيف نشري خطي هيدروژن) با ساختار اتم، ذهن دانشمندان را به خود مشغول كرد. مدل اتمي رادرفورد براي توجيه اين طيف نارسا بود.زيرا طبق مدل اتمي رادرفورد الكترون ها در طراف هسته قرار گرفته اند.


در مدل اتمي رادرفورد در رابطه چگونگي توزيع الكترون در اطراف هسته توجيه درستي نبود.. پس، از توجيه طيف خطي و گسسته اتم هاي عناصر عاجز خواهد بود. طبق اين مدل الكترون مي تواند هر مقدار


انرژي را داشته باشد. (طبق اين مدل، اگر الكترون ثابت و ساكن فرض شود، به علت جاذبه هسته، روي هسته سقوط خواهد كرد.) و يا اگر حركت داشته باشد، يك حركت مارپيچي كه انرژي الكترون رفته رفته كم شود و با تابش طيف پيوسته، نهايتاً روي هسته سقوط خواهد كرد.

 

حركت مارپيچي (حلزوني) به طرف هسته سرنوشت مدل اتمي رادرفورد.  

 

 


helium: هلیم :

and carbon: و کربن :

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مریم پورمحبی  |